T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

cte

1) Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına ataması yapılacak 50 öğretmen, 25 sayman ve 25 şef kadrosu için, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre 08 Mart 2015 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara dair listeler ile atama yapılacak boş kadrolara dair listeler ektedir.

2) Atamalar adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır.

3) Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen atanacak, “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise atanmaktan feragat etmiş sayılacaklardır.

4) Sayman kadrosuna atanacakların, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi gereğince, bölge esasına göre atamaya tâbi olanlar, nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç olmak üzere, kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerine atanamayacağından, tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir.

5) Tercih yapacak tüm adayların ek’te örneği bulunan tercih dilekçelerini imzalayarak UYAP üzerinden en geç 24/07/2015 tarihinde Genel Müdürlükte olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

6) Ataması yapılan adayların söz konusu atamalarına dair onaylar görev yaptıkları kurumlara gönderilecektir.

EKLER:

1. Öğretmenlik sınavı nihai başarı listesi ,
2. Saymanlık sınavı nihai başarı listesi,
3. Şeflik sınavı nihai başarı listesi,
4. Öğretmen ataması yapılacak yerler,
5. Sayman ataması yapılacak yerler,
6. Şef ataması yapılacak yerler,
7. Tercih dilekçesi örneği.

DUYURULUR