Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı.

cte

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan Ceza İnfaz Kurumu ikinci müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı, idare memuru, şef, sayman, öğretmen ve infaz ve koruma başmemuru kadroları için 28/10/2005 tarih ve 25980 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavı ile 110 ceza infaz kurumu ikinci müdürü, 45 Denetimli Serbestlik müdür yardımcısı, 100 idare memuru, 25 şef, 25 sayman ve 250 infaz ve koruma başmemuru; unvan değişikliği sınavı ile 50 öğretmen alımı yapılacaktır.

Sınav 8 Mart 2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yapılacaktır. Başvurular 9 – 20 Şubat 2015 tarihleri arasındawww.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Adaylar açılan sınavlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuru yapabilecektir. Belirtilen başvuru şartlarının sınava son başvuru tarihi (20 Şubat 2015) itibariyle taşınıyor olması gerekmektedir.

Sınava sadece ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personel başvurabilecektir. Başka kurumlarda görev yapan personel başvuramayacaktır.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

I-BAŞVURU

Başvuru Şartları

A)Görevde yükselme sınavı için;

1-Genel şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68’inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dahil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkan sağlama ya da ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkümiyeti bulunmamak,

2-Özel şartlar;

a) Ceza infaz kurumu ikinci müdür kadrosu için;

– En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

– İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

– Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından iyi not almak,

b) Denetimli serbestlik müdür yardımcısı için;

– En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

– Şef olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi ve sayman unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

– Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından iyi not almak,

c) İdare Memuru için;

– En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

– Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi katibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

– Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından iyi not almak,

d) Şef için;

– En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

– Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi katibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, satın alma memuru, sağlık memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

– Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından iyi not almak,

e) Sayman için;

– En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

– En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

– Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından iyi not almak,

f) İnfaz ve Koruma Başmemuru için;

– En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

– İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

– Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kağıtlarının en az yarısından iyi not almak,

B) Ünvan değişikliği suretiyle öğretmen olarak atanacaklarda aranacak şartlar;

– Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak.(Öğretmen olarak atanacaklar için, Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Derslere İlişkin Esaslar’da belirtilen ve ilan tarihindeki çizelgede sayılan yükseköğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi dışındaki bölümler için Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamış olmak)

– Aday memurluğunun kalkmış ve asil memur olarak atanmış olmak(Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır).

Başvuru İşlemleri

Başvurular 9 Şubat – 20 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday öncelikle sınav ücreti olan 80 TL’yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracak daha sonra başvurusunu www.meb.gov.tr adresinden yapacaktır.

Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

II-YAZILI SINAV

Sınav giriş belgeleri 2 Mart 2015 pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar giriş belgesine fotoğraflarını yapıştırarak 2 Mart – 6 Mart 2015 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır.

Sınav 8 Mart 2015 Pazar günü saat 10.00’da Ankara ilinde yapılacaktır.

Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde vatandaşlık numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını da yanında bulunduracaklardır.

Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek aynı zamanda haklarında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde adayın sınavı geçersiz sayılarak ataması yapılmayacak ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilecek aynı zamanda her iki kişi hakkında da adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.

III-SINAV KONULARI

A) Görevde yükselme sınavı için;

Sınav konuları

-T.C. Anayasası (5 soru)

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),

-İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),

-Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)

-Etik Davranış İlkeleri (5 soru),

-Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru),

-Alan Bilgisi (50 soru)

Alan bilgisi konuları:

1) İkinci Müdürlük sınavı için

-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

-4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve ilgili Yönetmelikler

2) Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı

-5402 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Denetimli Serbestlik altında bulunan hükümlülerin sigorta yaptırılmasına ilişkin hükümler)

-Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

3) İdare memurları için

-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

-4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve ilgili Yönetmelikler

4) Şef için

-5402 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

5) Saymanlık sınavı için

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve ilgili Yönetmelikler

-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

6) İnfaz ve Koruma Başmemuru

-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük

-Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer Yönetmelikler,

B) Ünvan değişikliği (Öğretmen) için sınav konuları;

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük

-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

-2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulunun Adalet Bakanlığı Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin kararı

-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/07/2007 tarih 46/1 sayılı genelge

-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 51 sayılı genelge

-Ceza infaz Kurumlarında kullanılacak Defter ve Belgeler Hakkındaki yönerge

-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

Konularından 30 soru,

-Program Geliştirme

-Öğretim yöntem ve teknikleri

-Gelişim psikolojisi

-Öğrenme psikolojisi

-Rehberlik

Konularından 50 soru olmak üzere toplam 80 sorudan oluşur.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alamayanlar başarısız sayılacaklardır. Ceza infaz kurumu ikinci müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu için ayrıca sözlü sınavda da başarılı olmak şartı aranacaktır.

IV- SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen kadro sayısının beş katı aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Aday; sınav kurulunun her bir üyesi tarafından,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),

d)Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

alanlarında sınava tabi tutulacaktır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunludur.

Sözlü sınav yeri ve saati daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

V- SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, ceza infaz kurumu ikinci müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

Başarı puanlarının eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personel başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

Duyurulan kadrolardan; atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması sebebiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.

VI- SINAV SORULARINA, YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav soruları ve cevap anahtarı 9 Mart 2015 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav soruları ve cevaplarına ilişkin itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe sınav sorularının açıklanmasından itibaren 3 işgünü içerisinde yapacaklardır. Başvurular sınav kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne(ÖDSGM) gönderilecek ve ÖDSGM tarafından 10 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına sonuçların açıklanmasından itibaren beş işgünü içerisinde itiraz edebilirler. Adaylar itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe yapacaklardır. Başvurular sınav kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne(ÖDSGM) gönderilecek ve ÖDSGM tarafından 10 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz üzerine verilen karar sınav kurulu tarafından ilgiliye tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

Sözlü sınav ve nihai başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş işgünü içerisinde yazılı olarak çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. İtirazlar beş işgünü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

VII- DİĞER HUSUSLAR

1)Sitede yer alan hususlar tüm personele tebliğ edilmiş sayılacak ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

2) Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.

3) Bu duyuruda yer almayan hususlarda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

4) Sınava başvuru şartlarını taşıyan ancak bilgileri UYAP ortamına işlenmemiş adayların en geç 23 Ocak 2015 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Herhangi bir hak kaybına uğramamaları için adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

5) Sınav uygulamasına ilişkin diğer hususlar ve sınav kılavuzu daha sonra www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B (sözleşmeli personel) ve 4/C(geçici personel) maddesini tabi olarak çalışan personel görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuramayacaktır.

İlanen duyurulur.

SINAV TAKVİMİ

9 Şubat – 20 Şubat 2015 Sınav ücretinin yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması
2 Mart 2015 Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresinde yayınlanması
2 Mart – 6 Mart 2015 Sınav giriş belgelerinin ve fotoğraflarının çalışılan kurumca onaylanması
8 Mart 2015 saat 10.00 Sınav
9 Mart 2015 Sınav sorularının www.meb.gov.tr adresinde ilanı
10 Mart – 12 Mart 2015 Sınav sorularına ve cevap anahtarına ilişkin itirazların yapılması