Sayfamızda; Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği,  Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği  2018,  Kosgeb Nitelikli Eleman,  Kosgeb Desteği, Kosgeb Başvuru Şartları, Kosgeb Hibe, Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği Ödeme Talep Formu, Kosgeb Nitelikli Eleman Sgk Desteği, Kosgeb Nitelikli Eleman Desteği Maaş, Kosgeb Destekleri, Kosgeb Ostim, Kosgeb Nedir yer almaktadır.

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Programın Amacı 
KOBİ’lerin;

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Desteklenecek Projeler
KOBİ’lerin;

 • Üretim,
 • Yönetim-Organizasyon,
 • Pazarlama,
 • Dış Ticaret,
 • İnsan Kaynakları,
 • Mali İşler ve Finans,
 • Bilgi Yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;

istihdam, ihracat , pazar payı ,verimlilik ve kapasite artırıcı, maliyet düşürücü, ürün/hizmet kalitesi yükseltici, bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, kurumsallaşmaya yönelik, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir.

Desteklenecek Proje Giderleri

 • Yeni istihdam olması şartı ile net personel ücreti,
 • Yeni makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin giderler,
 • Proje hazırlama konusunda alınacak danışmanlık hizmeti ve Kurul tarafından uygun bulunan diğer giderler.

Desteklenmeyecek Proje Giderleri

 • Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat vb.
 • Taşıt aracı,
 • Vergi, resim ve harçlar,
 • Sosyal güvenlik primleri,
 • Haberleşme giderleri,
 • Proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
 • Enerji, su ve kira giderleri,
 • Finansman giderleri,
 • Proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler.

                                          

Program Süresi,  Destek Üst Limiti ve Oranı 

Program Süresi 3 Yıl
Destek Üst Limiti 
(Geri Ödemesiz)
150.000 TL
Proje Destek Oranı
 1. ve 2. Bölgelerde %50

3.  4. 5.ve 6. Bölgelerde %60

Proje Süresi 6-24 ay (+12 ay)
(Proje süresinin %50’si kadar ek süre verilebilir).

Programdan Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve  KOSGEB Hizmet Merkezi’ne proje başvurusu yapması gerekir.

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Teknoloji yönelimli projelerini gerçekleştirmek isteyen potansiyel girişimciler
 •    Var olan faaliyetlerine teknoloji boyutu eklemek isteyen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Programın Kapsamı

Bu program

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı
 • Endüstriyel Uygulama Programı

olmak üzere iki alt programdan oluşur.

A) Ar-Ge ve İnovasyon Programı

a) İşlik Tahsisi veya Kira Desteği:
Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye veya girişimciye proje süresince işlik tahsisi yapılır. İşlik tahsisi karşılığında işletmeden işlik kullanım bedeli alınmaz.

Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden teknogirişim sermayesi desteğinden yararlananlara proje süresince aylık azami 500 (beşyüz) TL geri ödemesiz kira desteği verilebilir.

b) Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği: 
Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik, hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için geri ödemeli ve geri ödemesiz destek sağlanır.

c) Personel Gideri Desteği:
Projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık,

 • Lisans mezunlarına                            1.500 TL,
 • Yüksek lisans mezunlarına                2.000 TL,
 • Doktora mezunlarına                         2.500 TL

olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır

d) Proje Geliştirme Desteği:
KOBİ’lere  projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu / tescili, tanıtım, yurtdışı kongre, konferans, fuar ziyareti ve teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 (yüzbin)TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

e) Başlangıç Sermayesi Desteği:

Bu destekten;
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden teknogirişim sermayesi desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir.

Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için tamamı geri ödemesiz destek sağlanır.

B) Endüstriyel Uygulama Programı 
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

Kimler Başvurabilir ? 
Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış proje, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan proje, patent  belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

a) Kira Desteği:
Başvuru aşamasında girişimci olan, proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye proje süresince aylık üst limiti 1.000 TL olmak üzere geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır.

b) Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği:
Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuvar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım kalıp ve yazılım giderleri kapsamında işletmelere geri ödemesiz ve geri ödemeli destek sağlanır.

c) Personel Gideri Desteği:
Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık,

 • Meslek lisesi mezunlarına          500 TL,
 • Ön lisans mezunlarına             1.000 TL,
 • Lisans mezunlarına                 1.500 TL,
 • Yüksek lisans mezunlarına      2.000 TL,
 • Doktora mezunlarına             2.500 TL

olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

Program Süresi,  Destek Üst Limiti ve Oranı 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda proje süresi 12-24 aydır.
Endüstriyel Uygulama Programı’nda proje süresi en çok 18 aydır.
Her iki program için Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği Geri Ödemesiz İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Geri Ödemeli 200.000 75
Personel Gideri Desteği Geri Ödemesiz 100.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Geri Ödemeli 200.000 75
Personel Gideri Desteği Geri Ödemesiz 100.000 75

 

Programdan Yararlanma Koşulu ve Başvuru

KOBİ’lerin ve girişimcilerin, programdan yararlanmak için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne  proje başvurusu yapmaları esastır.

Programdan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması gerekmektedir. Projesi Kurul tarafından değerlendirilerek kabul edilen girişimci ise, işletmesini kurmasını müteakiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur. 

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı
KOBİ’lerin;

 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.  

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
 • Girişimciler
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Girişimcilik Destek Programı 4 Alt Programdan Oluşur:

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı
 • Yeni Girişimci Desteği
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülü
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan             eğitim programını kapsar        (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar             (İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında girişimcilik dersleri düzenlenebilir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık eğitimlerdir.  Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilave eğitimler de eklenebilir. KOSGEB tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde ilave eğitimlerin süresi 15 (onbeş) saati aşamaz.

Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin bir akademik yıl içerisinde en az 56 (ellialtı) saat olması gerekir.
Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında değerlendirilmesi için ilgili yükseköğretim kurumunun Başkanlıktan uygunluk onayı alması gerekir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

2) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir 
Bu destekten;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı

            tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran
girişimciler,

 • İŞGEM’de yer alan işletmeler

yararlanabilir.

Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 
(1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%)
(3. 4. 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği

 

 

 

 

 

Geri Ödemesiz

3.000  

60
Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%70 uygulanır.

 

70
Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 15.000
İşletme Giderleri Desteği 12.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapması esastır.

3) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

Desteğe Kimler Başvurabilir? 

Belediyeler,
Üniversiteler,
Özel İdareler,
Kalkınma Birlikleri,
Meslek Kuruluşları,
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

 

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI  (%) 
(1. ve 2. Bölge)
DESTEK ORANI (%) 
(3. 4. 5. ve 6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği

– Bina Tadilatı
– Mobilya Donanım
– İŞGEM Yönetim
Geri ödemesiz 750.000

 

600.000
125.000
25.000

60 70
İŞGEM İşletme Desteği

– Personel
– Eğitim, Danışmanlık
— Küçük Tadilat

100.000

30.000
50.000
20.000

60 70

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.

Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

4) İŞ PLANI ÖDÜLÜ

İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenmektedir.

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.

İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

 • Birinciye         15.000 TL,
 • İkinciye          10.000 TL,
 • Üçüncüye         5.000 TL

ödül verilir.

İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

KOBİ’lerin

 • İşbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesi.
 • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

İşbirliği-Güçbirliği İşletici Kuruluş Ortaklık Modelleri

Program kapsamında tesis edilecek proje ortağı işletmeler;

 • Mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilir.
 • Bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilir.
 • Bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilir.

Desteklenecek Proje Konuları

KOBİ’lerin;

a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin
edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
b) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla
    ortak imalat ve hizmet sunumu,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak,
marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak
    pazarlama,
d) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
e) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri
ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

vb. alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getirecek projeler işletici kuruluş
marifetiyle desteklenir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunması kaydı ile;

 • Makine, teçhizat ve donanım giderleri (yeni olma şartı ile),
 • Proje ile ilgili personel giderleri (yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden),
 • Teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri,
 • Proje, etüt , fizibilite çalışma giderleri,
 • Proje ile ilgili hammadde ve malzeme giderleri,
 • Proje ile ilişkilendirilmiş diğer giderler.

 Desteklenmeyecek Proje Giderleri

 • Bina inşaat, tadilat, tefrişat.
 • Gayrimenkul alım,
 • Taşıt aracı alımı ve kiralama,
 • Haberleşme, enerji ve su,
 • Finansman giderleri,
 • Proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
 • Vergi, resim ve harçlar. 

Proje Süresi, Destek Üst Limiti ve Oranı

Proje Süresi 6-24 ay (+12ay)
Destek Üst Limiti 
Geri Ödemesiz
Geri Ödemeli
750.000 TL
250.000 TL
500.000 TL
Proje Destek Oranı 1.ve 2. Bölgelerde %50
3. 4. 5. ve 6.Bölgelerde %60

Programdan Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve en az 5 işletmenin bir araya gelerek  KOSGEB Hizmet Merkezi’ne proje başvurusu yapması gerekir.

Proje başvurusu yapan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve en az 3 ’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranır.
Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler.
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olabilirler.
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilirler.
İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı proje süresince %30’dan fazla olamaz. Asgari 5 (beş) işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilir.

Projesi kabul edilen  işletici kuruluş, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olur.

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI 

Programın Amacı

 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • Meslek kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
 • Meslek Kuruluşları (işletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimi).

Programın Kapsamı
Bu destek programı;

 • Çağrı Esaslı Tematik Programı
 • Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

olmak üzere iki alt programdan oluşur.

 • Çağrı Esaslı Tematik Program

KOSGEB tarafından makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda KOBİ’lerin ve Meslek Kuruluşlarının hazırlayacağı projelerin desteklenmesi.
Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel net ücretleri
 • Seyahat giderleri,
 • Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (taşıt aracı satın alımı ve /veya kiralanması hariç)
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler
 • Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı 
 • Proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü,
 • İlin veya bölgenin öncelikli geçim kaynakları,
 • Yeni girişimci potansiyeli,
 • Bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş imkanlarının sunulması,
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,
 • Çevre ve enerji verimliliği,
 • İş güvenliği,
 • Teknik mevzuat vb.

hususlar gözetilerek işletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için meslek kuruluşlarının hazırladığı projelerin desteklenmesi.

Desteklenecek Proje Giderleri

 • Yeni istihdam olması şartı ile net personel ücreti ve kurul tarafından uygun bulunan diğer giderler.

Desteklenmeyecek Proje Giderleri

 • Bina inşaat veya tadilat,
 • Gayrimenkul alımı,
 • Makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı,
 • Vergi, resim ve harçlar,
 • Haberleşme giderleri,
 • Finansman giderleri,
 • Enerji, su giderleri ve kira giderleri,
 • Proje ile ilgili olmayan personel giderleri .

Programın Süresi, Destek Oranı ve Üst Limiti

  Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler/Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi   3 Yıl
Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

 

24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50
3. 4. 5. ve 6. Bölgede % 60
Destek Türü Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti 150.000 TL

Programdan Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin / Meslek Kuruluşlarının, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne proje başvurusu yapması gerekir.

 GENEL DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payının ve etkinliğinin artırılması, rekabet güçlerinin ve düzeylerinin yükseltilmesi, sanayide entegrasyonun ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirilmesi.

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Program Kapsamındaki Destekler

Program kapsamında 13 farklı destek sağlanmaktadır.

a) Yurt İçi Fuar Desteği:
TOBB tarafından yayınlanan Yurt İçi Fuar Takvimi’nde yer alan ve KOSGEB tarafından  belirlenen;

 • Yurt içi ihtisas fuarları,
 • Yurt içi uluslararası ihtisas fuarları,
 • İzmir Enternasyonal Fuarı’na

katılımlar desteklenir.

Bu destek; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50m²dir.

Fuar Organizatör Kuruluşu’nun başvuruda talep etmesi halinde makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan iş kollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı 100 m²ye kadar arttırılabilir.

b) Yurt Dışı İş Gezisi Desteği:

KOBİ’lerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek sağlanır,

Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;

 • Konaklama giderlerini,
 • Ulaşım giderleri ile
 • Program ile ilgili diğer giderleri

kapsar.

 Yurt dışı iş gezileri programı,

 • Meslek kuruluşları ile toplantı,
 • İşletmeler ile ikili görüşmeler,
 • Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler,
 • Yurt dışı fuar ziyareti,

aktivitelerinden en az ikisini içermelidir.

Bu destek; KOSGEB Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

 • Konaklama giderlerini,
 • Ulaşım giderlerini,
 • Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) kapsar.

Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir.
Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 TL’dir.

c) Tanıtım Desteği:

Yurtiçi Marka Tescil Belgesine sahip olan KOBİ’lerin; işletmelerini, ürün ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlere destek sağlanır.

Bu destek unsurları;

 • Broşür, ürün kataloğu giderlerini,
 • Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini

kapsar.

Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.
Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

d)  Eşleştirme Desteği: 
KOSGEB tarafından onaylanan Eşleştirme Merkezlerinden alınacak;

 • Danışmanlık,
 • Organizasyon,
 • Daimi sergi alanı

hizmetlerine destek verilir.

KOSGEB tarafından onaylanan Eşleştirme Merkezleri ve bunlara ait hizmet bedeli listesi  www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

e)  Bağımsız Denetim Desteği:

KOBİ’lerin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine destek verilir.

Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.

f) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği:

Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.

 • İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.
 • KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (binbeşyüz) TL’yi geçemez.
 • Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
 • Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.

g) Danışmanlık Desteği:

KOBİ’lerin;

 • Genel Yönetim,
 • AB ve diğer uluslararası kaynaklardan yararlanmak üzere proje hazırlama,
 • İş planı hazırlama,
 • Yatırım,
 • Pazarlama,
 • Üretim,
 • İnsan kaynakları,
 • Mali işler ve finans,
 • Dış ticaret,
 • Bilgisayar ve bilgi teknolojileri,
 • Enerji Teknolojileri,
 • Yeni Teknik ve Teknolojiler,
 • CE kapsamındaki ürün tasarımı belgelendirme ve CE belgesine uygun üretim,
 • Çevre

konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4.000. TL’yi geçemez. 

 Destek Kapsamında Hizmet Alınacak Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları,  vakıf ve dernekler,
 • Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,
 • Kuruluş Kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları.

h) Eğitim Desteği:

KOBİ’lerin; genel yönetim, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mali işler ve finansman yönetimi, dış ticaret ve uluslararası mevzuat, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler, yenilik, mesleki ve teknik eğitim, CE işareti, ürün belgelendirme, çevre konularında alınacak eğitimlere destek verilir.

Eğitim Hizmeti Alınabilecek Kuruluşlar

 • Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,
 • Kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,
 • Meslek Kuruluşları,
 • 5580 Sayılı Özel Öğretim kurumları kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip kurum/kuruluşlar,
 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen  belgelendirme kuruluşları
 • Program kapsamdaki eğitimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 1.000 TL’yi aşamaz.  Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 4.000 TL’dir.

İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, KOSGEB tarafından ayrıca eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitim programlarına katılacak olan işletmeler için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olma şartı aranmaz.

ı) Tasarım Desteği:

KOBİ’lerin, ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şartı aranır.

i) Enerji Verimliliği Desteği:

KOBİ’lerin, enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) için Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine destek verilir.

Son 3 yıllık toplam enerji tüketimi en az 200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olan işletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları ön ve detaylı etüt, VAP için danışmanlık ve enerji yöneticisi eğitim hizmetleri,

 • Ön Enerji Etütleri 2.000 TL’ye, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi verilen Detaylı Enerji Etütleri 20.000 TL’ye,
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi verilen VAP’ların hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya işletilmesinin en fazla ilk iki yıl boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri 5.000 TL’ye,
 • Enerji Yöneticisi Eğitimleri 3.000 TL’ye

kadar desteklenir.

Hizmet Alınabilecek Kuruluşlar

 • Ön ve Detaylı Etüt, VAP için danışmanlık hizmetleri, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanun’u kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden alınır. (Enerji verimliliğine yönelik  Ön ve Detaylı Etüt aynı EVD’den alınabilir, ancak VAP için danışmanlık hizmetleri aynı EVD şirketinden alınamaz.)
 • Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD şirketlerinden alınır.

j) Sınai Mülkiyet Hakları Desteği:

KOBİ’lerin, Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

 • Patent Belgesi,
 • Faydalı Model Belgesi,
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

 almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile,

Türk Patent Enstitüsü muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları,

 • Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

k) Belgelendirme Desteği:

KOBİ’lerinTürk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar, akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.  Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.

l) Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

KOBİ’lerin, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacağı hizmetler ile yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda akredite olunan,

 • Test,
 • Analiz,
 • Kontrol-muayene,
 • Kalibrasyon hizmetleri,

giderlerine destek verilir.

Destek Oranları ve Destek Üst Limiti

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK
ÜST LİMİTİ
(TL)
DESTEK ORANI  (%)
1. ve 2.
Bölgeler
3. ve 4. 5.ve 6. Bölgeler
Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 50 60
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
Tanıtım Desteği 15.000
Eşleştirme Desteği 15.000
Bağımsız Denetim Desteği 10.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
Danışmanlık Desteği 15.000
Eğitim Desteği 10.000
Enerji Verimliliği Desteği 30.000
Tasarım Desteği 15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Belgelendirme  Desteği 10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000

Program Süresi
Programın süresi işletme için 3 yıldır.

Üç yıllık destek programı süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir.

Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

Destek Programından Yararlanma Koşulu ve Başvuru
Programdan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve  KOSGEB Hizmet Merkezi’ne başvuru yapması gerekir.

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı
“Gelişen İşletmeler Piyasası Programı KOBİ Destek Programı” ile  gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

 • Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanmasıdır.
 • Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

Programın Kapsamı
Program kapsamında, Gelişen İşletmeler Piyasası’nda KOBİ’lerin paylarının işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
•          Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
•          Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
•          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
•          Borsa İstanbu İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
•          Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
•          Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

Belirlenen oranlarda geri ödemesiz destek olarak, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.
Program Süresi, Destek Üst Limiti ve Oranı

DESTEK ORANI   DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) Geri Ödemesiz 60.000 75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75
SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000 100
Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezine başvuru yapması esastır.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER19/06/2012 TARİHLİ VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANAN “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ 
BAKANLAR KURULU KARARI”

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
Sivas