YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN ALIM İLANI  Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. Maddesinin (B) fıkrası gereğince, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, aşağıda belirtilen pozisyonlarda çalıştırılmak üzere, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre 10 sözleşmeli teknisyen alınacaktır.

10 teknisyen

Alınacak Pozisyon ve Pozisyon Adeti: Elektrikçi 3 İklimlendirme-Soğutma, (Klima) 1 Sıhhi Tesisatçı 2 Elektromekanik Taşıyıcılar, (Asansör) 2 Marangoz (Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon) 2 Toplam 10

Mülakat sınavına, adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2. Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak. 3. İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 02/12/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 4. 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP94 (ortaöğretim) puan türünden en az 60 puan almış olmak. 5. Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. 6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 7. Başvuracak adaylardan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan hüküm gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince, bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

II- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ: a) Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 25/11/2015 tarihinden başlayarak 02/12/2015 tarihi saat 17.00’ye kadar online olarak (basvuru.yargitay.gov.tr) internet adresine yapacaklardır. NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR. b) Başvuru bitim tarihinden itibaren mülakat sınavının yeri, tarihi ve saati www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. c) Mülakat sınavı; Mesleki Bilgi, Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Bilgisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. d) Değerlendirme: Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınav puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda elde edilecek nihai başarı durumu, www.yargitay.gov.tr internet adresinden ilanen duyurulacaktır. Adayların mülakat sınavında başarılı sayılabilmesi için, mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir. e) Sonuçların internet adresinde yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III- SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 1- Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun) 2- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.  Eksik belge ile başvuranların, başvuruları kabul edilmeyecek olup, nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

IV-AÇIKLAMALAR  Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamadan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.  Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir